ข่าวย้อนหลัง
ด่วนที่สุด เลื่อนการประชุมการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
2014-05-23
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม
2014-05-21
ขอเชิญประชุมการปรับค่าตอบแทนพนักงราชการ (1 มกราคม 2557)
2014-05-21
ประกาศ สถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
2014-05-19
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม
2014-05-19
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบความสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
2014-05-16
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบความสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
2014-05-16
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดอาคาร ฯ
2014-05-16
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม
2014-05-15
ประชาสัมพันธ์โครงการ e-learning เรื่องสัตว์พื้นเมือง ฯ
2014-05-15
ตัวอย่างจ้างตกลงราคา
2014-05-14
ประกาศผลการประเมิรการปฏิบัติงานอัตราจ้างชั่วคราว
2014-05-08
ด่วน รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยื่นยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556
2014-05-02
เพิ่มเติม รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2014-05-02
ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2014-05-02
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2014-05-01
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
2014-05-01
เงินโบนัส ปีการศึกษา 2555
2014-04-30
ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ม.2-3
2014-04-30
แจ้งประชาสัมพันธ์
2014-04-28
ด่วน การรายงานข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
2014-04-28
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
2014-04-28
ประชาสัมพันธ์ให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ
2014-04-28
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2014-04-28
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทาน
2014-04-28
ผลการสอบ LAS ระดับมัธยมศึกษา ปี 56
2014-04-24
ผลการสอบ LAS ระดับประถมศึกษา ปี 56
2014-04-24
ผลการทดสอบ NT ปี 56
2014-04-22
ประชาสัมพันธ์สมาคม ฌสย. รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
2014-04-11
ด่วน ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูป.3 กลุ่มสาระหลักกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2014-04-10
โรงเรียนที่ได้รับโควต้าเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
2014-04-10
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช2557
2014-04-08
การประเมินผลโครงการ(อ.เริงฤทธิ์)
2014-04-02
เอกสารรายงานผลแผนปฏิบัติการ
2014-04-02
ขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการย้ายของข้าราชการครูฯ สายผู้สอน
2014-04-01
เอกสารรายงานส่วนที่ 4-5
2014-03-31
เอกสารประกอบการเขียนรายงานการประเมินผล
2014-03-31
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
2014-03-27
ตัวอย่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ วิธีตกลงราคา
2014-03-24
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของชมรมกอล์ฟยโสธร 2
2014-03-19
โครงการพัฒนาการวางแผนการศึกษา และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2014-03-10
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
2014-03-05
ผลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย เพิ่มเติม ปี2557
2014-03-03
LAS NEWS
2014-02-28
แบบบันทึกผลสอบ LAS ชั้นอนุบาล ปรับปรุงใหม่
2014-02-28
แบบบันทึกผลสอบ LAS ชั้นอนุบาล ปรับปรุงใหม่
2014-02-28
แบบบันทึกผลสอบ LAS ชั้นอนุบาล
2014-02-27

2014-02-27
ขอความร่วมมือกรอกแบบ ล.ย.01 เพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2557
2014-02-27
ขอความกรุณากรอกแบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี 2557 (แบบ ล.ย.01)
2014-02-27
การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
2014-02-26
ประชาสัมพันธ์อบรมครูด้านดาราศาสตร์ ฯ
2014-02-20
โรงเรียนบ้านโนนธาต (คำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาล)
2014-02-04
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
2014-01-31
กำหนดการสัมนาชี้แจงแนวทางการแข่งขั้นลดใชัพลังงานในสถานศึกษา
2014-01-30
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
2014-01-29
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
2014-01-24
รายชื่อข้าราชการที่ไม่พบข้อมูลการยื่นแบบภาษีฯ ปีภาษี 2555 (ณ วันที่ 21 มกราคม 2557)
2014-01-23
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด (บ้านโนนธาตุ)
2014-01-23
ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ 3
2014-01-22
ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ 2
2014-01-22
ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
2014-01-22
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหละงเก่าของโรงเรียนในสังกัด
2014-01-20
การติดตามและตรวจสอบการบริหารงานการเงินบัญชีและพัสดุของโรงเรียน
2014-01-17
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ยส. 1
2014-01-14
ประกาศ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร รับสมัครคัดเลือกครู 4 อัตรา
2014-01-07
การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 2557
2014-01-06
รายงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร
2014-01-06
ขยายเวลาสมัครสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
2013-12-26
ราคากลางก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 (4 ที่นั่ง)โรงเรียนบ้านสงยาง
2013-12-26
การสมัครสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 2557
2013-12-19
การสมัครสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 2557
2013-12-19
ประชาสัมพันธ์การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
2013-12-18
ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สพปยโสธร เขต 1
2013-12-18
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
2013-12-18
การสอบแข่งขัทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
2013-12-17
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557
2013-12-17
รายชื่อผู้มีัสิทธิ์เข้าับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2)
2013-12-17
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
2013-12-14
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ยโสธร เขต1
2013-12-09
รายชื่อผู้ไม่มีิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
2013-12-06
รายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ธุรการแทนครู ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
2013-12-06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ บุคลากรวิทย,คณิตศาสตร์
2013-12-02
รายระเอียดเงินตกเบิก เงินเดือรครู คืนค่าครองชีพ ค่าจ้างประจำ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
2013-11-28
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ยส.1 ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
2013-11-28
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
2013-11-25
ผลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ปี2556
2013-11-22
ตัวอย่างสอบราคาจ้าง
2013-11-22
คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
2013-11-22
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษาฯ
2013-11-19
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพิ่มเติม
2013-11-12
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนร่วมก่องข้าวน้อยโมเดล
2013-11-06
การายงานการดำเนินงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
2013-10-31
การรายงานผลการดำเนงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
2013-10-31
ด่วน ให้ ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูล ตามโปรแกร EMiS
2013-10-25
การรายงานผลการดำเนงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
2013-10-24
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
2013-10-19
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ:OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2556
2013-10-17
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2013-10-16
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
2013-10-14
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
2013-10-10
ราคากลางสิ่งก่อสร้าง ปี 2558
2013-10-04
ด่วน รายชื่อโรงเรียน 54 โรง ที่ยังไม่กรอกข้อมูล EMIS (ณวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
2013-10-02
บัญชีลงเวลาคณะกรรมการ ใบรายงานตัวนักเรียน แบบสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
2013-10-01
การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา2554 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2013-10-01
ด่วน แจ้งคณะกรรมการคอมเตรียมความพร้อมเครื่องก่อนแข่งขันทักษะ 1ต.ค.56
2013-09-30
กำหนดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
2013-09-27
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งทำข้อมูล e-GP
2013-09-26
แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2013-09-26
แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2013-09-26
แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2013-09-26
แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรสื่อฯ ไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2013-09-26
แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรสื่อฯ ไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
2013-09-26
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2013-09-26
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ(คอมพิวเตอร์)
2013-09-25
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบเงินเหลือจ่ายมาบันทึกข้อมูลในระยย E-GP
2013-09-23
คู่มือการสอบวัดความสามารถในการอ่าน ป3 และ ป.6 (กลุ่มนิเทศฯ)
2013-09-18
ด่วนตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่กรอกข้อมูลและยังไม่กรอกข้อมูล EMIS(ณวันที่ 17 กันยายน 2556)
2013-09-17
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ
2013-09-17
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาในการรับย้ายข้าราชการครู (สายผู้สอน) (เพิ่มเติม)
2013-09-14
การบรรยายพิเศษ ผอ.กนก เกณฑ์การบันทึกคะแนน
2013-09-13
ขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการย้ายของข้าราชการครูฯ สายผู้สอน
2013-09-13
ด่วน แจ้งครูคณิตศาสตร์มัธยมต้น เข้ารับการอบรม ETV ปีที่3 (ฉบับปรับปรุง)
2013-09-06
ประกาศเกียรติคุณสพป.ยโสธร เขต 1
2013-09-05
บรรยายสรุป ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556
2013-08-28
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งว่าง
2013-08-22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2)
2013-08-20
ด่วน ขอให้ครูที่เข้ารับการอบรมETV ปีที่ 3 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ตอบแบบสอบถามส่ง สพป.ยส.1
2013-08-20
แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางอบรมครูคณิตฯประถมทาง ETV ปีท่ี่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
2013-08-19
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
2013-08-16
ตัวอย่างสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนภายในโรงเรียน
2013-08-14
ตัวอย่างประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข
2013-08-13
แบบ บก.021
2013-08-13
ตัวอย่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข
2013-08-13
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2013-08-12
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2013-08-12
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งเอกสารการการเบิกจ่ายเงิน/ไม่จัดทำในระบบ EGP
2013-08-12
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
2013-08-09
ดาวน์โหลดไฟล์ Inspiring Science
2013-08-07
ประำกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1
2013-08-07
ให้โรงเรียนตรวจสอบการรายงานข้อมูล EMIS
2013-08-06
ประชาสัมพันธ์จากศาลรัฐธรรมนูญ
2013-08-05
คำร้องขอย้ายสายผู้บริหาร
2013-08-05
แจ้งกำหนดการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖
2013-08-04
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่้อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2) สังกัด สพป.ยโสธร เขต1
2013-08-02
รายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯเพื่อแ่ต่งตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค(2)
2013-08-01
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ รอบที่ 9
2013-07-31

2013-07-30
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2013-07-29
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาที่จะประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2556 (๓๐ โรง)
2013-07-25
รายชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป( 85+1)
2013-07-24
การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2013-07-24
แจ้งครูคณิตประถม วิทย์มัธยม เข้ารับการอบรม ETV ปีที่3 (ฉบับปรับปรุง)
2013-07-24
สรุปข้อมูลโรงเรียนที่ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
2013-07-24
แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี2556-2559
2013-07-24
แจ้งประธานเครือข่ายติดตามโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBECTV Channel ตอบแบบสอบถามผลการรับชมรายการ
2013-07-24
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
2013-07-19
การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 รอบที่9
2013-07-19
แจ้งโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBECTV Channel ตอบแบบสอบถามผลการรับชมรายการ
2013-07-18
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน/และบันทึกข้อมูลในระบบ EGP
2013-07-17
ประชาสัมพันธ์การน้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสจากหนังสือคำพ่อสอนสู่การปฏิบัติ
2013-07-17
กำหนดการประเมินแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทำงาน ปี 2556 ขนาดที่ 1 (1-60 คน )
2013-07-17
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2556
2013-07-12
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน)
2013-07-10
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้บริหารสถานศึกษา)
2013-07-10
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการและครูอัตราจ้างโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
2013-07-08
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2013-07-08
แจ้งรหัสงบประมาณ
2013-07-06
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานวันแม่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวง จังหวัดอำนาจเจริญ
2013-07-05
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย คนไทยหัวใจสีขาว โรงเรียนร่วมก่องข้าวน้อยโมเดล วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองแฝก
2013-07-04
การติดตามและตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุโรงเรียนประจำปี 2556
2013-07-03
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯรอบ8
2013-07-03
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ และ English Debate
2013-07-03
ประชาสัมพันธ์ประกวดวาดภาพ
2013-07-02
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบ 8
2013-07-02
คำสั่งการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
2013-07-01
แจ้งประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ กลุ่มนโยบายและแผน
2013-06-26
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร
2013-06-25
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฯ
2013-06-25
อบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่น 3 ปี 2556 จำนวน 33 ร.ร.
2013-06-25
ประกาศประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง ฯ โรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1
2013-06-25
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
2013-06-21
การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ รอบที่ 8 (คณิตศาสตร์)
2013-06-21
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯรอบ7
2013-06-14
นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2013-06-13
ประกาศสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงปี54-55
2013-06-13
ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2013-06-13
ประกาศกฏกระทรวงศึกษาธิการ
2013-06-13
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ รอบที่ 6
2013-06-12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่บุคลากรวิทยาศาสตร์ฯ
2013-06-10
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBECTV Channel
2013-06-05
การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 รอบที่7
2013-06-05
แจ้งเพิ่มเติมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 2556
2013-06-05
ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม
2013-06-04
ระเบียบว่าด้วยเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ของ สพป.ยโสธร เขต 1
2013-06-04
การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2013-05-31
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2013-05-30
แผนเพิ่มประสิทธิอภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2013-05-27
แจ้งเตือนรายงานกลยุทธ์ ๒.๓และ ๒.๔
2013-05-27
รายชื่อและตารางอบรมครูทางไกล ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
2013-05-25
งานติดตามกลยุทธ์และARS
2013-05-22
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2013-05-22
งานติดตามกลยุทธ์และ ARS
2013-05-22
งานติดตามกลยุทธ์และARS
2013-05-22
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2556
2013-05-21
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
2013-05-21
การนิเทศเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
2013-05-19
สพฐ.ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ
2013-05-17
วิธีการดาวน์โหลดผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต 1
2013-05-17
แบบติดตาม กลยุทธ์ที่ ๒
2013-05-16
สำรวจข้อมูลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดสพป.ยส.1
2013-05-16
ด่วน รายชื่อโรงเรียน 34 โรงที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2555
2013-05-14
หลักสูตรอาเซียน
2013-05-07
หลักสูตรอาเซียน
2013-05-07
หลักสูตรอาเซียน
2013-05-07
หลักสูตรอาเซียน
2013-05-07
หลักสูตรอาเซียน
2013-05-07
หลักสูตรอาเซียน
2013-05-07
หลักสูตรอาเซียน
2013-05-07
ข้อมูลเครือข่ายคุณภาพการศึกษา (ชุดใหม่ เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2556)
2013-05-02
ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, NT, LASn ปีการศึกษา 2555
2013-05-01
ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, NT, LASn ปีการศึกษา 2555
2013-05-01
ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, NT, LASn ปีการศึกษา 2555
2013-05-01
ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET, NT, LASn ปีการศึกษา 2555
2013-05-01
รายการประมาณราคาปี 2556
2013-04-29
คู่มือคำขอตั้งงบประมาณปี 2557
2013-04-29
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
2013-04-22
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
2013-04-22
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
2013-04-18
การจัดซื้อหนังสือเรียนปี 2556
2013-04-18
เอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2013-04-18
English Summer Camp at Green park hotel #2
2013-04-09
English Summer Camp at Green park hotel
2013-04-09
การดำเนินโครงการพัฒนาปฐมวัย เด็กไทยก้าวไกลสู ASEAN
2013-04-05
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
2013-04-04

2013-04-03
ซ้อมความเข้าใจการจัดทำข้อมูลในระบบ E-GP
2013-04-02
ตัวอย่างการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
2013-04-02
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่1/2556
2013-03-29
ประกาศประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้าง
2013-03-28
ตัวอย่างซื้อหนังสือแบบเรียน
2013-03-26
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการปี 2556 ของ สพป.ยส.เขต 1
2013-03-25
ด่วนที่สุด สำรวจความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับTablet ครั้งที่ 2
2013-03-23
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2555
2013-03-23
สำรวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2013-03-22
ขอเชิญครู ป.1 เข้าประชุม
2013-03-22
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ปีการศึกษา 2556
2013-03-20
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ปีการศึกษา 2556
2013-03-20
สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2555
2013-03-20
เอกสารประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
2013-03-19
แบบประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
2013-03-15
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
2013-03-14
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการกรอกข้อมูลในระบบ e-GP(เฉพาะรายการ การจัดซื้อโทรทัศน์สี)
2013-03-12
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
2013-03-12
ประชาสัมพันธ์รายชื่อศูนย์เครือข่ายที่ส่งข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร
2013-03-11
การดำเนินโครงการพัฒนาปฐมวัย เด็กไทยก้าวไกลสู่ ASEAN
2013-03-08
การดำเนินโครงการพัฒนาปฐมวัย เด็กไทยก้าวไกลสู่ ASEAN
2013-03-08
การดำเนินโครงการพัฒนาปฐมวัย เด็กไทยก้าวไกลสู่ ASEAN
2013-03-08
คำของตั้งงบประมาณปี 2557
2013-03-07
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(คณิต รอบ 5)
2013-03-07
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
2013-03-06
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ สพป.ยโสธร เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
2013-03-06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
2013-03-05
รับสมัครเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) (ETV
2013-03-04
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา2556
2013-03-04
ตัวอย่างซื้อตกลงราคาอุปกรณ์คิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
2013-03-03
ประกาศประมูลขายทอดตลาด
2013-03-01
การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบที่ 2
2013-03-01
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบคุลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพฯรอบ4
2013-03-01
แจ้งให้เข้าไปรับใบแจ้งยอดสมาชิก กบข.และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2013-02-28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯครั้งที่4
2013-02-27
แบบฟอร์มประมาณราคาไฟฟ้า-ประปา
2013-02-27
ประมาณราคาวัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาปี2556
2013-02-26
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2556
2013-02-26
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ รอบ 3
2013-02-22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาฯ
2013-02-21
เอกสารประชุมแผน 20 ก.พ.2556 ไฟล์แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
2013-02-21
เอกสารประชุมแผน 20 ก.พ.2556 ไฟล์แผนปฏิบัติการ
2013-02-21
เอกสารประชุมแผน 20 ก.พ.2556
2013-02-21
เชิญประชุมเชิงวิชาการ เรื่องเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมฯ
2013-02-20
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕
2013-02-16
ประชาสัมพันธ์การรับชมรายการโทรทัศน์มหาดไทย
2013-02-15
ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู
2013-02-15
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อ สพฐ. ออนไลน์
2013-02-15
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อ สพฐ.
2013-02-15
ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ ศธ.
2013-02-15
ประชาสัมพันธ์ส่งแบบฝึกคณิตคิดเร็วม.ต้น สำหรับครูผู้สอนม.ต้น
2013-02-12
ส่งวุฒิบัตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล(ETV)ปีที่1-2 (ฉบับปรับปรุง)
2013-02-05
ตัวอย่างตกลงราคาจ้าง
2013-02-05
ตัวอย่าง สอบราคาซื้อ
2013-02-05
ตัวอย่างสอบราคาจ้าง
2013-02-05
ตัวอย่างสัญญาแบบปรับราคาได้
2013-02-04
รับมอบรางวัลเกียรติยศ วันครู ๒๕๕๖
2013-02-04
ผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔และ ๒๕๕๕
2013-01-31
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
2013-01-31
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2555
2013-01-29
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯ
2013-01-29
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2013-01-28
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1
2013-01-23
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
2013-01-22
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกจังหวัดกาฬสินธุ์
2013-01-18
ขอเชิญประชุม
2013-01-16
ด่วน ตรวจสอบข้อมูล M-obec มีหลายโรงมี ข้อมูล เป็น 0
2013-01-16
รายงานการรับแท็บเล็ต ด่วน//
2013-01-13
ตารางสอบฯ
2013-01-11
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
2013-01-11
นิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2013-01-11
งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2013-01-11
งานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2013-01-11
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกล่มนิเทศติดตามและประเมินผล
2013-01-10
ประกาศผลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายเพิ่มเติม
2013-01-09
ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจ การจัดสรรครถยนต์ตู้รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล
2013-01-04
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ฉบับที่ 10
2013-01-03
กำหนดกรอบการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555
2013-01-02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ
2012-12-28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2012-12-26
การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
2012-12-24
แบบกรอกครุภัณฑ์ M-obec
2012-12-24
ใบสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เพิ่มเติม
2012-12-24
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
2012-12-24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2012-12-20
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
2012-12-19
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
2012-12-17
ตัวอย่างแบบรื้อถอน
2012-12-17
ตัวอย่างจ้างสอบราคา
2012-12-14
ประกาศสอบ คัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2012-12-06
กำหนดการและใบสมัครคัดเลือก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
2012-12-03
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2012-12-03
ใบสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
2012-11-28
ประกาศ สพป.ยโสธร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
2012-11-28
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.ยโสธร เขต1
2012-11-26
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-11-25
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
2012-11-22
แบบฟอร์มขออนุญาตรื้อถอน
2012-11-22
ด่วน รายงานข้อมูล นักเรียนรายบุคล ภาคเรียนที่ 2/2555 และ M-obec
2012-11-22
แผนการนิเทศรอบ3 ปีการศึกษา2555
2012-11-22
ผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๔
2012-11-22
การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2555
2012-11-22
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2012-11-19
การคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ2556
2012-11-16
แจ้งการโอนเงินตกเบิกวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-11-15
การรายงานจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2012-11-08
การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2012-11-07
การจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2012-11-07
คำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2012-10-31
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
2012-10-30
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
2012-10-30
การกรอกข้อมูล M-B obec 2555
2012-10-30
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
2012-10-29
บัญชีรายชื่อและรายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2012-10-25
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2012-10-25
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
2012-10-25
ประกาศเลื่อนการอบรมJoomla (รุ่น1 เพิ่มเติม)...ในวันที่ 23 ต.ค.55 ออกไปไม่มีกำหนด
2012-10-22
แจ้งเปลี่ยนวัน เวลา ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย สายผู้บริหารสถานศึกษา
2012-10-22
การแข่งขันกิจกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
2012-10-21
ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
2012-10-19
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.:OBEC AWARDSระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี2555
2012-10-19
ผลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ประจำปี2555
2012-10-18
แจ้งย้ายสถานที่ประเมินศักยภาพด้าน1-8 สายผู้บริหารสถานศึกษา
2012-10-15
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่1-15 สิงหาคม 2555
2012-10-15
แผนผังการจัดงาน obec-awards
2012-10-11
ข่าวสหกรณ์อออมทรัพย์ครูยโสธร ฉบับที่ 7
2012-10-09
คู่มือการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards
2012-10-09
บัญชีลงเวลาคณะกรรมการการแข่งขัน
2012-10-08
แจ้งด่วน ! กำหนดการแข่งขัน (update 6 ต.ค. 55)
2012-10-06
แจ้งกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.ยส. 1ระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค.55
2012-10-05
สพป.ยโสธร เขต 1 แจ้ง รายการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร
2012-10-04
ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับแท็บเล็ต รอบที่ 1
2012-10-01
ขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการย้ายของข้าราชการครูฯ สายผู้สอน
2012-09-27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2012-09-21
ตัวอย่างซื้อคอมพิวเตอร์วิธีพิเศษ
2012-09-16
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก และบ้านเหล่าฝ้าย
2012-09-11
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติกรณีลาออกจากราชการ(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2012-09-11
เลื่อนการสอบสรรหาพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคำฮี
2012-09-08
ประกาศแก้ไขการเลือกสรรพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคำฮี
2012-09-07
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
2012-09-07
ตัวอย่างสอบราคาซื้อ
2012-09-07
ตัวอย่างจ้างสอบราคาโรงเรียนดีศรีตำบล
2012-09-05
ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
2012-09-03
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555
2012-08-31
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2012-08-31
ด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนลงทะเบียนรับ UsernameและPassword
2012-08-30
การรายงานผลการอบรม Inspiring science
2012-08-27
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2555
2012-08-26
รายชื่อสมาชิก กบข. เข้าร่วมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ปี 2555
2012-08-20
โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2555
2012-08-20
ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่องฯ
2012-08-20
ด่วน !!! ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงโหลดเอกสารยืนยันข้อมูลนักเรียน ปี 55 ส่ง 20 สิงหา นี้ !!
2012-08-17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่องฯ
2012-08-17
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ยส.1 ขอแจ้งรายชื่อโรงเรียนและสถานที่สำหรับตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด อเภอมหาชนะชัย
2012-08-14
ประกาศคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปี 2553 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2012-08-09
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ
2012-08-09
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2012-08-07
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารขอเบิกเงินและก่อหนี้ผูกพัน
2012-08-03
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
2012-08-03
ตัวอย่างประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2012-08-01
เกณฑ์คุณลักษณะชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษา
2012-07-30
รายชื่อข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2012-07-30
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในวารสาร สพป.ยโสธร เขต 1
2012-07-29
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
2012-07-26
ประกาศ เรื่องผลการประเมินศักยภาพผุ้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย เพิ่มเติม ประจำปี2554
2012-07-25
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2555
2012-07-17
ตัวอย่างสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ 2555
2012-07-16
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอคำเขื่อนแก้ว จะพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2012-07-14
สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
2012-07-12
ประกาศคณะกรรมการสรรหาการเลือก และการเลือกตั้งคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2555
2012-07-11
การรับเกียรติบัตรและเช็ครางวัลของครูสอนดีจังหวัดยโสธร
2012-07-03
จัดสรรอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ก่อนประถม-ประถมศึกษา
2012-06-26
ด่วนที่สุด ! รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จำนวน 10 โรงเรียน
2012-06-23
ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาย้ายฯ
2012-06-21
แผนพัฒนาการศึกษา 2555-2558 (ฉบับปรับปรุง)
2012-06-20
ตัวอย่างจ้างตกลงราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องสมุด
2012-06-20
ตัวอย่างซื้ออุปกรณ์การคิดวิเคราะห์
2012-06-20
ตัวอย่างจ้างสอบราคา
2012-06-19
การตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2
2012-06-18
ด่วนที่สุด///// ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโครงการTablet
2012-06-18
การดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการฯ
2012-06-18
ประกาศ ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
2012-06-15
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ฉบับที่3
2012-06-07
ด่วน แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรมETV คณิตประถมอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.55
2012-06-07
ขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2012-05-30
สหพันธ์องค์กรครูอีสาน ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟคุรุสภา จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
2012-05-30
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาการผลิตงานสื่อคุณธรรม
2012-05-29
วุฒิสภากำหนดให้มีการประกวดสื่อวีดีทัศน์
2012-05-29
ส่งคู่มือการอบรมออนไลน์เล่ม1- 2 ครูกลุ่มพื้นฐาน
2012-05-28
ด่วน !!! ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อนักเรียน ครู ชั้น ป.๑ Tablet ส่งด่วนตามหนังสือที่แจ้ง
2012-05-28
ด่วน ให้ครูกลุ่มระดับพื้นฐานดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบออนไลน์ไปวันที่ 28พ.ค.55ด้วย
2012-05-24
คู่มือการอบรมครูวิทย์คณิตฯระดับประถมศึกษากลุ่มระดับพื้นฐาน
2012-05-22
จัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2012-05-21
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
2012-05-18
แบบติดตามกลยุทธ์ ปี 2555
2012-05-17
ด่วน การอบรมครูวิทย์ คณิตฯระดับประถมศึกษาและม.ต้น (กลุ่มระดับพื้นฐาน) ด้วยระบบทางไกล ETV กลุ่มระดับพื้นฐาน
2012-05-17
แจ้งรายชื่อครูกลุ่มระดับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
2012-05-17
การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2555
2012-05-17
สกสค.จังหวัดยโสธรเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2012-05-17
ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ " อนาคตประเทศไทยที่ไผ่ฝัน "
2012-05-17
การจัดสรรงบประมาณปี 2555 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2012-05-16
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2012-05-15
แจ้งกำหนดการอบรมครูกลุ่มระดับสูงที่ม.ราชภัฏอุบลวิชาวิทยฯคณิตฯประถม
2012-05-14
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2012-05-14
ด่วน รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2554 (โปรแกรม Data Managment Center)
2012-05-13
ด่วน ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินประเด็นที่1.5 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
2012-05-12
ขอเชิญโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
2012-05-11
ด่วน การรายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2554
2012-05-05
การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
2012-05-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา กลุ่มที่ 1กลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่ 2 กลุ่มประสบการณ์
2012-05-02
กำหนดการและแผนที่การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม
2012-04-21
เลื่อนการประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2012-04-19
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2555
2012-04-18
การอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมฯ
2012-04-18
ตัวอย่างสอบราคาซื้อวัสดุ
2012-04-18
แจ้งรายชื่อครูวิทย์ฯ คณิตฯ กลุ่มระดับสูงหรือครูผู้นำเข้าร่วมประชุม ณ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
2012-04-18
(เพิ่มเติม)แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
2012-04-12
แนวทางการปฏิบัติผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
2012-04-12
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่องการส่งผลงานเข้ารับคัดสรรรางวัลฯ
2012-04-07
ตัวอย่างตกลงราคาจ้าง(งบจังหวัด)
2012-04-06
ตัวอย่างสอบราคาจ้าง(งบจังหวัด)
2012-04-06
แจ้งการจัดซื้อและแจกหนังสือเรียนของสถานศึกษา
2012-04-05

2012-04-03
ดาวน์โหลดใบสมัครสรรหาฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง/ผอ.
2012-04-02
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครสรรหาฯรองผอ.และผอ.สถานศึกษา
2012-04-02
ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ
2012-04-02
การอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
2012-04-02
ด่วนที่สุด......สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามโครงการ One Tablet
2012-03-29
สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตามโครงการ One Tablet perchild
2012-03-28
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2554 (เพิ่มเติม ร้อยละ 30)
2012-03-22
ให้มารับแบบรูปรายการก่อสร้าง
2012-03-22
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2012-03-21
สรุปผลกิจกรรมที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ 54
2012-03-16
ชะลอการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ
2012-03-15
ชะลอการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ
2012-03-15
รายละเอียดการเบิกจ่ายประจำตำแหน่งตกเบิก มีนาคม 2555
2012-03-14
เลื่อนการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2012-03-14
เลื่อนการประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2012-03-14
ด่วน เชิญชวนอบรมการใช้โปรแกรมGSP รุ่นก้าวหน้าวันที่17-18มี.ค.55
2012-03-13
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯประสบภัยพิบัติ
2012-03-12
การเขียนรายงานประจำปี 2554
2012-03-09
แบบบันทึกภาคปฏิบัติ ป.3
2012-03-09
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องทำน้ำเย็นชนิด 5 หัวก๊อกพร้อมเครื่องกรองน้ำ
2012-03-08
ตัวอย่างจ้างสอบราคาส้วม
2012-03-06
ตัวอย่างเอกสารการจัดจ้าง
2012-03-06
ตารางสอบ LAS 54(new)
2012-03-05
กระดาษคำตอบ ป.3 ม.2
2012-03-05
ตารางสอบ LAS 54
2012-03-05
แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
2012-03-02
การดำเนินงานตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
2012-03-02
รับสมัครอบรมครูวิทย์ฯคณิตฯระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นETV(ร.ร.ขยายโอกาส)
2012-03-01
แจ้งการสอบแข่งขันทางวิชาการ (รอบระดับประเทศ) ที่ จ.อุบลฯ
2012-02-28
ขอเชิญ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในสังกัด ติดตามการประชุมโดยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง การเลื่อนวิทยฐานะ
2012-02-28
สำหรับลูกหลานที่ว่างงาน
2012-02-28
ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินคจ.ฃั่วคราวโครงการคืนครูให้นักเรียน
2012-02-27
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร
2012-02-24
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และการคัดเลือกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2012-02-24
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนูสู้ภัย
2012-02-22
ขอเชิญอาจารย์ - นร.ระดับมัธยมศึกษาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานวุฒิสภา
2012-02-20
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 ไปรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
2012-02-20
ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2554
2012-02-16
ตารางสอบการประเมินคุณภาพ กศ.พฐ. NT@LAS ปี กศ. 2554
2012-02-15
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการสื่อฯ (100,000 และ 300,000) เพิ่มเติม
2012-02-15
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการสื่อฯ (100,000 และ 300,000)
2012-02-15
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบล ฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ
2012-02-15
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
2012-02-10
การดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก
2012-02-02
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
2012-01-31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา ในการสอบภาค ก.
2012-01-30
รายการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
2012-01-26
ขอความร่วมมือรับชม/ฟังแถลงนโยบายของรมต.ศธ
2012-01-24
ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2012-01-24
ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2012-01-24
ประชาสัมพันธ์ไดอารี่ สพฐ.
2012-01-23
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (สู่สากล)
2012-01-23
การสอบอัจฉริยภาพ วิทย์-คณิต (สสวท.)
2012-01-23
แบบฟอร์มแผน4ปี
2012-01-20
เสนอแผนพัฒน์ 4 ปี
2012-01-20
สพป.ยโสธร เขต 1 ติวเข้มภาษาบุคลากร ปูทางสู่ประชาคมอาเซียน
2012-01-19
แจ้งให้ส่งคะแนน Pre O-NET
2012-01-18
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2012-01-10
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2012-01-10
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
2012-01-10
การมอบรางวัลและเกียรติบัตรหนังสือเด็กตามโครงการรักษ์การอ่านเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2012-01-09
สพป.ยโสธร เขต 1 กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2012-01-09
ตารางรายการวัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
2012-01-09
แจ้งสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่และระดับภาค
2012-01-09
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET
2012-01-06
ตัวอย่างการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
2012-01-05
แบบฟอร์มการควบคุมภายในปี 54
2012-01-05
การจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถม(มอก.)
2012-01-04
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
2011-12-26
การย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
2011-12-22
ทุกโรงเรียนกรอกแบบสำรวจความต้องการ Tablet
2011-12-22
ขอเชิญรับโล่และเกียรติคุณบัตรโครงการแหล่งเรียนรู้ฯ
2011-12-21
กำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2011-12-16
ขอเชิญโรงเรียนกรอกแบบสอบถาม สำรวจความต้องการ การใช้สื่อการเรียนรู้
2011-12-16
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายโครงการย้ายครูคืนถิ่น
2011-12-16
ขอให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555ด่วนภายในวันที่ 16ธ.ค.54
2011-12-15
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี2552
2011-12-09
กิจกรรมที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค จ.มหาสารคาม
2011-12-08
แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างลูกจ้างฯ นักการภารโรง
2011-12-07
แก้ไขคำสั่งย้ายผู้บริหาร
2011-12-07
แจ้งการโอนเงิน คจ.ชั่วคราวพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2011-12-06
โครงการ้อยความเพื่อพ่อหลวงฯ
2011-12-01
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
2011-12-01
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-12-01
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
2011-11-30
เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารายงานตัว
2011-11-29
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2011-11-28
ผลการประเมินสถานศึกษาตามโครงการแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าทำงาน เฉลิมพระเกียรติฯ
2011-11-24
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา
2011-11-24
สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2554
2011-11-23
ผลการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ประจำปี 2554
2011-11-23
ระเบียบวาระการประชุม รอง ผอ.สพป, ผอ.โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สพป.ยโสธร เขต 1 ครั้งที่ 8/2554
2011-11-23
รายชื่อผู้รับการประเมิน โครงการสร้างตน สร้างคน สร้างแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ
2011-11-23
แจ้งสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วันที่ 25พ.ย,54
2011-11-22
แจ้งเข้าประเมินห้องสมุดรักษ์การอ่านโรงเรียนขนาดกลาง
2011-11-21
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างช่วคราว/พนักงานราชก่าร
2011-11-18
แบบนิเทศติดตามการจัดการศึกษา(fileword)
2011-11-18
การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี
2011-11-16
การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ
2011-11-16
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
2011-11-16
เครืองมือนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสสถานศึกษา ครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
2011-11-15
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการแห่งชาติ
2011-11-15
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555
2011-11-15
ขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีอื่น
2011-11-11
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2011-11-09
(ต่อ) การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552
2011-11-09
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552
2011-11-09
โครงการสร้างตน สร้างคน สร้างแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2011-11-07
โครงการสร้างตน สร้างคน สร้าแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2011-11-07
เลื่อนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูบรรณารักษ์ เพื่อใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
2011-10-25
รายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
2011-10-12
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่อง One Tablet PC per Child ภายในวันที่ 7 ต.ค.54
2011-10-06
ร่างรายละเอียดในการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2011-09-23
สรุปผลการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการวิจัยปฏิบัติการ
2011-09-21
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2011-09-21
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
2011-09-14
ประกาศเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2554
2011-09-13
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม เดือน สิงหาคม 2554
2011-09-12
การรายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาปี 2554
2011-09-08
แบบฟอร์มรายการประมาณราคาสามารถโหลดได้ที่นี่ครับ
2011-09-08
การจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 หัวก๊อก
2011-09-02
ขอปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณการแข่งขันกีฬา (ฉบับล่าสุด)
2011-09-02
ผลการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัดยโสธร
2011-08-29
แจ้งครูผู้สอนวิทย์คณิตกลุ่มระดับกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ร.ร.ขยายโอกาส) เข้าอบรมวันที่ 3-5 และ 8-10 ก.ย.54
2011-08-28
การจัดสรรงบประมาณปี 2554 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2011-08-26
การแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2554 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2011-08-26
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
2011-08-25
ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
2011-08-24
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ประธานเครือข่าย / ผู้ได้รับมอบหมายไปรับ “ เกียรติบัติการชุมนุมลูกเสือ 100 “ ของ สพป.ยส.1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยส.1
2011-08-23
แจ้งเกี่ยวกับขอเลื่อนแข่งขันกรีฑา "สพฐ.เกมส์54" ระดับจังหวัดด้วยจากเดิม วันที่ 24สิงหาคม 2554 เป็น 26 สิงหาคม 2554 ณ สนามสวนสาธารณะพญาแถนโดยให้ไปรายงานตัวนักกรีฑาตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
2011-08-22
แจ้งการอบเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์(กลุ่มระดับสูง)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่น 2 เข้ารับการอบรม(20-25 ก.ย.54)ที่ ม.อุบลฯ
2011-08-20
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2555
2011-08-19
การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกีฬา
2011-08-18
แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาส ส่งครูผู้ฃู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อารเรียนการสอนด้วยบทเรียนอิเล็อทรกนิกส์ ปีการศึกษา 2554
2011-08-17
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬา ระดับจังหวัด
2011-08-17
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล(เปลี่ยนแปลงใหม่)
2011-08-17
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-08-16
โปรแกรมการแข่งขันเปตองและตะกร้อ (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
2011-08-15
กำหนดการแข่งขันกีฬา"สพฐ.เกมส์ 2554" ระดับจังหวัดยโสธร (เขต 2 เป็นเจ้าภาพ)
2011-08-15
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "สพฐ.เกมส์ 54" (ระดับจังหวัดยโสธร)
2011-08-15
แบบฟอร์มการส่งเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
2011-08-14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่อง
2011-08-11
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร "ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2553"
2011-08-09
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ยโสธร เขต 1
2011-08-09
รายละเอียดการชุมนุมลูกเสือฯ
2011-08-08
คำสั่งการชุมนุม 100 ปี ลูกเสือไทย
2011-08-08
ระเบียบการแข่งขันกีฬาฯ
2011-08-07
การแข่งขันกีฬานักเรียน (สูจิบัตร/คำสั่ง)
2011-08-07
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
2011-08-06
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ศูนย์การพัฒนาประจำจังหวัดยโสธร
2011-08-05
ข่าวประชาสัมพันธ์
2011-08-04
รายละเอียดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์ 2554
2011-08-03
อบรมครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขยายโอกาสฯ
2011-08-02
การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
2011-08-02
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-08-01
ประกาศประมูลขายอาคารราชพัสดุหลังเก่า
2011-07-29
ปฏิทินการออกประเมินส้วมสุขสันต์ของ สพป.ยโสธร เขต 1
2011-07-26
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นปี 2553
2011-07-26
ส่งเครื่องมือเก็บข้อมูลโรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2011-07-21
หนังสือแจ้งครูวิทย์คณิตประถมศึกษาและม.ต้น(กลุ่มระดับกลาง)เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลETVปีที่1และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(เริ่มวันที่23ก.ค.54)
2011-07-15
สพป.ยโสธร เขต 1 รับสมัครผู้บริหารโรงเรียน ครู เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 3
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 2
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 1
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 3
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 2
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 1
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 3
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 2
2011-07-12
ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน LAS ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2011-07-12
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.ยโสธร เขต1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย
2011-07-11
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่เป็นทางการ
2011-07-10
แบบฟอร์มการควบคุมภายในปี 54
2011-07-06
แบบฟอร์มการควบคุมภายในปี 54
2011-07-06
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
2011-07-05
ติดตามโครงการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
2011-07-04
การตรวจติดตามการบริหารงบประมาณการเงินบัญชี และพัสดุ
2011-07-04
การตรวจติดตามการบริหารงบประมาณการเงินบัญชี และพัสดุ
2011-07-04
แจ้งชี้แจงรายละเอียดเงินเดือน
2011-06-30
มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
2011-06-28
สำรวจรายชื่อครูวิทย์ คณิตฯระดับ ะม.ต้น(ร.ร.ขยายโอกาส) เพื่อเข้ารับการอบรม ETV ปี54(ฉบับปรับปรุง) ส่งกลับในวันที่ 28 มิ.ย.54
2011-06-27
สำรวจรายชื่อครูวิทย์ฯคณิตฯ กลุ่มระดับกลาง ประถมศึกษา ที่กำลังสอนปี 2554 ส่งตอบรับภายในวันที่ 28มิ.ย.54
2011-06-27
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
2011-06-27
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์พนักงานราชการในสังกัด
2011-06-27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุถคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ
2011-06-24
โครงการเยาวชนยอดเพชร
2011-06-22
ขอข้อมูลครูกลุ่มสูงวิทยาศาสตร์ และครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมที่ม.ราชภัฏ ด่วนวันที่ 21 มิ.ย.54
2011-06-20
เชิญชวนสมัครอบรมครูดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน
2011-06-20
Speech contest 2011
2011-06-15
เชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 เข้าร่วมประกวด
2011-06-14
lส่งแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ปี 2554
2011-06-14
ม.ราชภัฎอุบลประชาสัมพันธ์เส่งนวัตกรรมเด่นโทรทัศน์ครูเข้าร่วมประกวดและรับฟังการนำเสนอผลงานที่เข้าประกวด
2011-06-14
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
2011-06-09
ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุหลังเก่า
2011-06-07
แจ้งเลื่อนการอบรมครูวิทย์ คณิตฯระดับประถมและม.ต้นด้วยระบบทางไกล ETV(ฉบับปรับปรุง)ปีงบประมณ54เริ่มเสาร์ที่ 4 มิ.ย.54
2011-06-03
ขอเชิญประชุม E-GP
2011-06-01
แจ้งโรงเรียนส่งครูวิทย์ฯ คณิตฯ ระดับประถมและม.ต้น เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลETV ปี54 (ฉบับปรับปรุง)
2011-06-01
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
2011-06-01
ประกาศประมูลขายอาคารราชพัสดุหลังเก่า
2011-06-01
เอกสารตัวอย่างการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ
2011-05-31
มาตรฐานค่าก่อสร้าง อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และ รายการประมาณราคาปีงบประมาณ 2555
2011-05-31
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-05-31
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
2011-05-31
ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7
2011-05-31
ขอความร่วมมือส่งตัวข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัด
2011-05-31
ประกาศรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และประยุกต์ The Geometer's Sketchpad
2011-05-30
ศน.สพป.ตราด ศึกษาดูงาน
2011-05-27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Operating System)พร้อม(Office Application)สำหรับโรงเรียน
2011-05-26
ขอเอกสารเพิ่มโรงเรียนบ้านติ้ว
2011-05-26
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Operating System)
2011-05-26
การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่า
2011-05-26
แบบฟรอม์คำร้องลูกเสือ
2011-05-26
การตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบภายในประจำปี 2554
2011-05-26
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2011-05-25
ขอเอกสารเพิ่มเติม
2011-05-24
การเสริมสร้างคุณธรรม ปี 2554
2011-05-24
แบบฟร์อมเอกสารโครงงาน
2011-05-24
แจ้งเตือนส่งเอกสารส่งใช้เงินยืม
2011-05-22
ขอเชิญครูสมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฟรี
2011-05-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2011-05-20
แจ้งชื่อสถานศึกษาเป้าหมายการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554
2011-05-20
เป้าหมายการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554
2011-05-20
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเข้าถึงโทรทัศน์ครู เชิดชู นวัตกรรมเด่น
2011-05-20
รายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะเครื่องทำน้ำเย็น
2011-05-20
แจ้งรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูวิทย์ คณิตฯระดับม.ต้น(ร.ร.ขยายโอกาส)ด้วยระบบทางไกล ETVหลักสูตรปีที่ 1ปี54
2011-05-19
แจ้งรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูวิทย์ คณิตฯระดับประถมด้วยระบบทางไกล ETVหลักสูตรปีที่ 1ปี54
2011-05-19
ส่งสื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2011-05-19
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2011-05-19
การติดตามสถานศึกษาพอเพียง 2550และ 2552
2011-05-19
แจ้งจำนวนครูที่แต่ละโรงเรียนส่งเข้าร่วมประชุมโครงการโทรทัศน์ครู
2011-05-13
การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2011-05-12
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-05-11
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-05-11
รับสมัครครูวิทย์ฯ คณิตฯ ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล ETV หลักสูตรปีที่ 1(ฉบับปรับปรุง)ปี54
2011-05-09
ประกาศผล การสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองแสง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เมื่อ 8 พ.ค.2554
2011-05-08
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554
2011-05-06
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
2011-05-06
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 (วาระการย้ายข้าราชการครู)
2011-05-04
ขอเชิญข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครสมาชิกโครงการโทรทัศน์ครู
2011-05-03
เลื่อนกำหนดวันอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
2011-05-02
ขอให้มารับวุฒิบัตรครูวิทยาศาสตร์ประถมและมัธยมETVปีที่ 3
2011-05-01
ประกาศ สอบราคาซื้อ ระบบปฏิบัติการคอมพิว้ตอร์ สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2554
2011-04-29
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (โรงเรียนบ้านดอนแก้ว)
2011-04-27
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงผู้อำนวยการกลุ่มบหารงานการเงินและสินทร์ทรัพย์
2011-04-26
การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย)
2011-04-22
การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย)
2011-04-22
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2553(ภาคปฏิบัติ)
2011-04-22
ผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2553
2011-04-22
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน 8 % และเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ
2011-04-22
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2011-04-22
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลโรงเรียนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
2011-04-21
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง จัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลหมอลำคณะเสียงอีสาน นกน้อย อุไรพร
2011-04-19
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความชิงทุนการศึกษา
2011-04-19
เอกสารประกอบการประชุมการควบคุมภายใน
2011-04-18
เอกสารประกอบการประชุมการควบคุมภายใน
2011-04-18
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ยส. 1
2011-04-11
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูผู้ช่วย สพป.ยโสธร เขต 1 อย่างไม่เป็นทางการ (9 เมษายน 2554)
2011-04-09
ถึงผู้ประสานงานโรงเรียนโครงการโทรทัศน์ครู
2011-04-08
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ (วิทยบูรณากร)
2011-04-07
แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อระบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์
2011-04-05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุถคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
2011-04-04
การประเมินคุณภาพของ สมศ. ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2011-04-01
แบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เรียนดีเรียนฟรี 15 ปี (ขนาด 450*200)
2011-04-01
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี2554 แก้ไขแล้ว
2011-03-31
ตัวอย่างเอกสารการซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนโดยวิธีสอบราคา
2011-03-30
ประชุมชี้แจงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี2554
2011-03-30
รับวุฒิบัตรอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 1
2011-03-29
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-03-28
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการคัดเลือก ฯ
2011-03-28
แจ้งข้าราชการครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 2550-2551
2011-03-25
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-03-21
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
2011-03-17
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2011-03-17
ขอเลื่อนการประชุมไม่มีกำหนด คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2011-03-17
ประชาสัมพันธ์ภาพวาดโครงการโอวัลติน
2011-03-15
สำรวจข้อมูล กลยุทธ์ที่ 1
2011-03-15
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม " โรงเรียนรวมใจ ลดน้ำใช้ ลดน้ำเสีย เพื่อเจ้าพระยาสดใส "
2011-03-14
การสำรวจความต้องการอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2011-03-08
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
2011-03-08
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการบูรณาการ ฯ
2011-03-08
ประชาสัมพันธ์บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
2011-03-06
เชิยชวนครูผู้สอนวิทย์ ฯคณิตฯระดับประถมศึกษา อบรมด้วยระบบทางไกลETVปี54หลักสูตรปีที่ 1
2011-03-03
ขอเชิญประกวดหนังสั้นของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2011-03-03
ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาเข้าอบรมด้านอนุภาคนาโนเทคโนโลยีฟรี
2011-03-03
สพป.ยโสธร เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (เลื่อนวันอบรม)
2011-02-28
แบบทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล
2011-02-24
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2011-02-24
การชำระเงินค่าบำรุง ประจำปี หรือ ตลอดชีพ (ตามข้อบังคับสมาคม)
2011-02-24
สพป.ยโสธร เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2011-02-23
แจ้งให้ดาวโหลดแนวทางการจัดทำคำของบประมาณโรงเรียนประจำตำบล
2011-02-22
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบระบบทางไกล8 กลุ่มสาระม.1-6
2011-02-16
การจำหน่ายสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 54
2011-02-16
ประการผลการสอบรอบที่ 1
2011-02-01
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ครั้งที่ 2 /2554 วันที่ 26 มกราคม 2554
2011-01-26
สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 เรื่องการย้ายข้าราชการครูฯ
2011-01-26
โครงการแลกเปลี่ยนเรรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Freeware)
2011-01-25
การจัดประกวดบรรยายธรรม (ระดับจังหวัด) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
2011-01-25
สำรวจความต้องการหนังสือเรียนปีการศึกษา 2554
2011-01-21
เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2011-01-21
รายงานผลการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. สพป.ยโสธร เขต 1
2011-01-20
ให้สถานศึกษาติดต่อขอรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา
2011-01-20
แบบฟอร์มคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องการของบประมาณแปรญัตติ (งบ ส.ส)
2011-01-19
คุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องการของบประมาณแปรญัตติ (งบ ส.ส)
2011-01-19
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2011-01-17
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2011-01-17
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2011-01-17
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2011-01-17
คำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2011-01-15
ประกาศการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP
2011-01-14
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. (2)
2011-01-13
การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
2011-01-13
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯปี กศ.53
2011-01-13
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2011-01-13
การเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
2011-01-13
เอกสารกรอบทักษะการคิด
2011-01-13
ครูรับวฒิบัตรอบรมETVคณิตศาสตร์ปีที่ 3ศูนย์อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)
2011-01-13
ทดสอบ
2011-01-13
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาค ที่จังหวัดอุดรธานี
2011-01-12
การอบรมเจ้าหน้าที่ mind office
2011-01-12
ส่งแบบคำขอคอมพิวเตอร์ด่วน
2011-01-12
การจัดสรรงบประมาณปี 2554 โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ
2011-01-07
ขอเชิญโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ 10 ม.ค.2554
2011-01-07
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2010-12-22
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2010-12-22
ปฏิทินการแข่งขันกีฬา
2010-12-15
บัญชีรายชื่อนักกีฬาสีภายในสพป.ยส.1
2010-12-15
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1
2010-12-07
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online)ให้บุคลากรและสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
2010-12-02
จังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนร่วมถวายพระพรออนไลน์พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2010-12-02
ประกาศแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจองภาพถ่ายงานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2550-2551
2010-12-02
ชาตะไคร์เพื่อสุขภาพ โครงการดีของโรงเรียนบ้านหนองเทา อ.คำเขื่อนแก้ว สพป.ยโสธร เขต 1
2010-12-02
การพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก
2010-11-30
การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-11-25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
2010-11-24
แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 สพฐ.
2010-11-16
ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษายโสธร จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2010-11-16
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปีพ.ศ.2550-2551
2010-11-12
แก้ไขเปลี่ยนแปลงการแข่งคอมพิวเตอร์
2010-11-09
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
2010-11-08
สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรม (เพิ่มเติม)
2010-11-08
สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรม (เพิ่มเติม)
2010-11-08
การอบรมครู ด้วยระบบ e-training ผ่านเว็บไซต์ www.utqonline.com
2010-11-06
การแข่งขันกิจกรรมค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์
2010-11-06
การลงทะเบียนรายงานตัวร่วมงานศิลปหัตถกรรม ปี 2553
2010-11-05
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
2010-11-05
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2010-11-04
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2010-11-03
แจ้งการสอบอัจฉริยภาพวิทย์/คณิต
2010-11-02
รายชื่อโรงเรียน ที่ผอ.ต้องเข้าอบรม
2010-10-23
แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรม
2010-10-23
การประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
2010-10-22
รายงานผลการประเมินโครงการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2010-10-19
รายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษา
2010-10-18
การสอบคัดเลือก ทุน พสวท.
2010-10-11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-09-20
กำหนดการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-09-17
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
2010-09-16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครู ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-09-06
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครู ฯ เพืี่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-09-06
การควบคุมภายใน
2010-08-27
ขั้นตอนการรายงานการควบคุมภายใน
2010-08-27
แบบฟอร์มการควบคุมภายใน
2010-08-27
สอบเป็นนักเรียนทุน พสวท.
2010-08-26
การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของ สสวท.ร่วมกับประเทศเกาหลี
2010-08-26
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2552
2010-08-26
การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์
2010-08-24
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อการศึกษา
2010-08-24
แจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ไปรายงานตัว
2010-08-23
ผลการคัดเลือกข้าราชการครู ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-08-23
โครงการสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่่งชาติ พ.ศ.2553
2010-08-22
สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
2010-08-22
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ ปี 2553
2010-08-20
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-08-17
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-08-17
ผอ.ยงยุทธ ภูมิแสน และ ผอ.สายันต์ ดวงคำน้อย ร่วมประชุมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
2010-08-11
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย
2010-08-09
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้าง ฯ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2010-08-09
การจัดประกวดการประดับธงชาติและการจัดประกวดการขับร้องเพลงชาติปี 2553
2010-08-06
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2010-08-04
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-08-04
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2010-08-04
แก้ไขประกาศสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-07-30
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอคำเขื่อนแก้ว รับสมัครสอบแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนคนเก่ง
2010-07-25
ทำความเข้าใจการคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2010-07-23
รับสมัครคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2010-07-23
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเพื่อบรรจุฯ
2010-07-22
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
2010-07-21
การแข่งขันกีฬานักเรียน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2010-07-19
สพท.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2010-07-15
สพท.ยโสธร เขต 1 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา
2010-07-14
โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม จะดำเนินกิจกรรมการกุศล
2010-07-07
ส่งงานด่วนครับ
2010-07-06
โรงเรียนบ้านคำม่วง ต.ย่อ สพท.ยโสธร เขต 1 จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
2010-07-06
สพฐ.ส่ง DVD บันทึกรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2010-07-05
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้ารับคัดสรรโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
2010-07-01
การอบรมหลักสูตรการนิเทศภายในโดยโยงใย BBL และ CAR
2010-06-29
รายงานผลการจัดซื้อคอมฯ
2010-06-28
ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับรอง ป.บัณฑิต
2010-06-28
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล53
2010-06-26
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักบริหาร
2010-06-23
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร รับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
2010-06-23
สสจ.ยโสธร ร่วมกับ ม.ขอนแก่นรับสมัคร นศ.แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
2010-06-23
การแต่งกายตามพระราชบัญญัติเครื่องราชการฝ่ายพลเรือน
2010-06-23
กองทุน Mizuho Asian Fund 2010 จะมอบอุปกรณ์การศึกษา
2010-06-14
มาตรการป้องกันการลอบวางเพลิง
2010-06-11
จังหวัดยโสธร แจ้งโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อโทรทัศน์
2010-06-10
สพท.ยโสธร เขต 1 แจ้งมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล
2010-06-09
สพฐ.ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลัษณ์ไทย
2010-06-09
บมจ.ทรูวิชั่นส์ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน
2010-06-04
สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศึกษาไทย เชิญส่งโครงงานเข้าประกวด
2010-06-04
ประกาศผู้ชนะการประมูลการก่อสร้างอาครหอประชุม แบบ 100/27
2010-06-03
สพท.ยโสธร เขต 1 เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
2010-06-02
ด่วน......ถึงทุกโรงเรียน โปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2010-05-25
ด่วน (เรื่องต่อเนื่องการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน)
2010-05-24
ด่วนที่สุด
2010-05-24
แจ้งด่วนที่สุด
2010-05-21
ขอเชิญประชุม
2010-05-17
รายละเอียดจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
2010-05-12
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต1(แนบเอกสาร)
2010-05-06
ให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรม ที่เมืองทองธานี
2010-05-06
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอร์
2010-05-04
ประกาศด่วน จากงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
2010-04-22
กำหนดจัดงานเลี้ยงส่ง – เลี้ยงรับ
2010-04-10
ซับโดเมน E-Office
2010-04-09
ให้เข้าเว็บ สพท.ยส.1ใหม่
2010-04-05
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 โรงเรียนบ้านราชมุนี
2010-04-05
สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ แจ้งสถานศึกษาได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนในประเด็นที่เข้าใจไม่ตรงกัน
2010-04-05
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษา รายละเอียด ดังแนบ
2010-04-05
ตัวอย่างสัญญาก่อสร้างส้วม
2010-04-02
เว็บไซต์ สพท.ยส.1 งดบริการชั่วคราว
2010-03-31
ระบบปฎิบัติการwindows และofficeมาแล้ว
2010-03-29
การแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหา
2010-03-29
ม.ราชภัฎมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
2010-03-25
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2553
2010-03-16
โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า ส่งวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อ่เผยแพร่ - ประชาสัมพันธ์
2010-03-16
ด่วนที่สุด ! แจ้งทุกเครือข่าย
2010-03-12
ตัวอย่าง E-Auction (ร.ร.บ้านราชมุนี)
2010-03-11
ตัวอย่างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม (งบแปรญัตติ)
2010-03-11
ตัวอย่างการจ้างซ่อมแซ่มอาคารเรียน
2010-03-10
สนง.พัฒนาสังคม ฯ เผยแพร่ข่าวสารของ สท.
2010-03-10
เลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ครู ระดับประถมศึกษา ปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ
2010-03-09
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร กู้พิเศษ 180 งวด
2010-03-09
สพท.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2553
2010-03-08
การประชุมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เครือข่ายคุณภาพการศึกษา สพท.ยโสธร เขต 1
2010-03-08
ประกาศแจ้งให้ทราบ
2010-03-03
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกวดภาพถ่าย และภาพจิตรกรรม
2010-03-03
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
2010-03-03
การสอบแข่งขันรอบที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
2010-03-02
ด่วน ! รับสมัครนักเรียน - นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียนในส่วนภูมิภาค
2010-03-02
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เชิญชวนประกวดวาดภาพ / เขียนเรียงความ
2010-02-17
ประชุมทางวิชาการ 2
2010-02-17
ประชุมทางวิชาการ
2010-02-17
เอกสารอบรมหลักสูตร(เพิ่มเติม)
2010-02-16
ชุดฝึกอบรมที่ 1-3 หลักสูตรแกนกลาง 2551
2010-02-16
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2010-02-15
ปฏิทินการตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือน
2010-02-12
ตัวอย่างครุภัณฑ์ดนตรีไทยและนาฎศิลป์
2010-02-12
บัญชีจัดสรรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (47 โรงเรียน)
2010-02-10
การจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะ 47 โรงเรียน)
2010-02-10
เลื่อนการออกอากาศ "การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2"
2010-02-08
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2010-02-08
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2010-02-08
สาระแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2010-02-08
สาระแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2010-02-08
สาระแนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2010-02-08
สาระแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2010-02-08
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2010-02-08
ตัวอย่างการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี/นาฎศิลป์
2010-02-08
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม รับสมัครนักเรียน และครู
2010-02-04
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
2010-02-04
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายอาคารสิ่งก่อสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
2010-02-03
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร รับสมัครนักเรียน
2010-02-02
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.มุกดาหาร รับสมัครนักเรียน
2010-02-02
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือก
2010-02-02
จังหวัดยโสธรจัดโครงการเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองยศ ประจำปี 2553
2010-02-02
ประกาศผลการสอบ
2010-02-02
ตัวอย่างการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุดโดยวิธีตกลงราคา
2010-01-28
ตัวอย่างการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด ใช้โดยวิธีตกลงราคา
2010-01-28
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาปี 2552
2010-01-25
เลื่อนวันประชุมลูกจ้างประจำ
2010-01-21
60 ปี ยโสธรพิทยาคม
2010-01-20
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมครู-ผู้บริหารสถานศึกษา
2010-01-20
เลื่อนการประชุมวันลูกจ้างประจำ
2010-01-20
ใบสมัครสอบ
2010-01-20
ม.สารคามรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2553
2010-01-19
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือกจากมัธยมสู่อาชีวศึกษา
2010-01-19
การประกวดตั้งชื่องานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
2010-01-18
การประกวดคำขวัญ และบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ศธ.
2010-01-18
สถาบันพัฒนาทักษะการทำงาน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ DVD. ภาพยนตร์
2010-01-14
การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2010-01-12
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการสอน
2010-01-11
สพท.ยโสธร เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 54 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553
2010-01-11
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประกวดเขียนเรียงความ
2010-01-11
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2553
2010-01-11
Spect com &CDl
2010-01-06
สพท.ยโสธร เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนไปรับหนังสือวันเด็ก
2010-01-05
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์
2010-01-05
ตัวอย่างการจัดซื้อ
2010-01-05
แบบสอบราคาคอม์ 53
2010-01-03
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2009-12-29
ม.ราชภัฎมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนระดับปริญญาเอก
2009-12-28
ดาวน์โหลดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ sp2
2009-12-27
การจัดซื้อ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษ
2009-12-26
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ พระสงฆ์ 99 รูป
2009-12-25
สพท.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ทุกศูนย์ ฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2552
2009-12-24
ปฏิทินการอบรม โดยระบบ e-Training ผ่านระบบ GURU Online
2009-12-18
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพท.ยโสธร เขต 1 ส่งจดหมายข่าว / บทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์
2009-12-16
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
2009-12-15
สพท.ยโสธร เขต 1 รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชครู ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ
2009-12-15
สำนักงาน กศน.แจ้งงดการแพร่ภาพออกอากาศ รายการ Tutor Channel
2009-12-11
โรงเรียนบ้านคำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่ สพท.ยโสธร เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง
2009-12-08
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระ 3,000 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาและช่วยเหลือ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2009-12-03
แจ้งชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค
2009-12-02
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2009-11-27
ผลการแข่งขัน...ตุ้มโฮม
2009-11-26
รมต.กระทรวงศึกษาธิการ นำทีม Tutor Channel ติวเข้มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ในวันที่ 27 พ.ย. 52 นี้
2009-11-25
เบอร์โทร.ครูผู้สอน
2009-11-24
ประกาศการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
2009-11-24
ด่วน...แก้ไขเพิ่มเติมสูจิบัตรการแข่งขัน ตุ้มโฮม...
2009-11-20
บ.ตึกคอม จ.ขอนแก่นประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา
2009-11-20
ม.สารคามประชาสัมพันธ์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชิงเงินรางวัล
2009-11-20
สูจิบัตรการแข่งขัน
2009-11-19
สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล
2009-11-19
ใบสมัครรับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข)
2009-11-19
โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพท.ยโสธร เขต 1 รับสมัครนักการภารโรง
2009-11-19
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2009-11-19
กำหนดการแข่งขัน งานตุ้มโฮม...
2009-11-18
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2009-11-18
คำสั่งกรรมการตุ้มโฮม...
2009-11-18
การตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2009-11-17
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2009-11-17
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์
2009-11-16
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
2009-11-16
เผยแพร่ผลงานวิชาการ " ชุดการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร " ครูวราภรณ์ สายศรี
2009-11-13
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชน
2009-11-11
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อเด็ก
2009-11-09
สู่ทางก้าวหน้า
2009-11-02
ประชุมชี้แจงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักนอนนักเรียน/บ้านพักครู
2009-10-26
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
2009-10-20
เลื่อนการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
2009-10-16
รับสมัครคัดเลือกฯ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
2009-10-12
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
2009-10-10
ด่วนที่สุด สำหรับครูธุรการ
2009-10-08
รับสมัครครูสอนคณิตศาสตร์
2009-10-07
โครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทนปี 2552 เพิ่มเติม
2009-10-01
ประกาศกรม บัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
2009-09-21
สพท.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2009-09-18
โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา รับมอบสนามเด็กเล่น " ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้ "
2009-09-18
ขอเชิญร่วมประกวดโปงลาง ในโครงการ ฟ้อน ลำ แคน คอนเทสต์ ๒๐๐๙
2009-09-12
ตัวอย่างการจัดซื้อ / จ้าง จักรยาน
2009-09-09
บทคัดย่อนางขวัญใจ ไชยเยศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
2009-09-03
การมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฯ เล่มที่ 33
2009-09-01
ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
2009-08-31
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร จัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2552 - 1 กันยายน 2552 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2009-08-30
การมอบเงินสงเคราะห์นักเรียนยากจน ปี 2552 (อำเภอเมือง และอำเภอค้อวัง)
2009-08-28
หนังสือโครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทนปี 2552
2009-08-26
การสำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมในปีการศึกษา 2552
2009-08-26
แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม JDK
2009-08-26
โครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทนปี 2552
2009-08-25
8 โรงเรียน (มัธยมเดิม) ส่งข้อมูลด่วนครับ
2009-08-21
ขอเชิญประชุม
2009-08-19
โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาทเพื่อสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1.ซ
2009-08-19
โรงเรียนบ้านหนองบั่วสาขาโพนขวาว นำกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2552
2009-08-17
การนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา
2009-08-17
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต เชิญชมนิทรรศการ
2009-08-17
การใช้สิทธิ์ของพนักงานราชการ
2009-08-14
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองยโสธร ประชุม
2009-08-13
สอบ ผอ./รอง ผอ.ร.ร.
2009-08-13
โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (เฉพาะผู้สอนในสถานศึกษา)
2009-08-13
ประกาศเรียกสอบราคาซื้อวัสดุ
2009-08-11
การสัมมนาเทคนิคการสอน แบบ Interactive
2009-08-10
ร.ร.มหิดล และ สสวท. รับสมัครเข้าเรียน ม.4
2009-08-10
รายละเอียด รายชื่อ นักเรียนรับทุน ตรวจสอบด่วนครับ
2009-08-07
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552
2009-08-07
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ
2009-08-06
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2552
2009-08-06
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
2009-08-06
สพท.ยโสธร เขต 1 จัดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน
2009-07-31
ผลการคัดเลือกสรรครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านนาหลู่ สพท.ยโสธร เขต 1
2009-07-31
การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล งปม. 2551
2009-07-30
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2009-07-29
เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
2009-07-29
ประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
2009-07-27
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
2009-07-27
สพท.ยโสธร เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 1
2009-07-27
การตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2009-07-27
ประชาสัมพันธ์นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (๓ D)
2009-07-27
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินครูฯ
2009-07-24
หลักเกณฑ์การประเมินครูแก่นแท้ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
2009-07-24
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
2009-07-24
การตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2009-07-24
การรับฟังนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2009-07-23
ประกาศผลการประกวดโครงงานระดับจังหวัด
2009-07-22
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับเงินสงเคราะห์นักเรียนยากจน
2009-07-21
การรับเงินสงเคราะห์นักเรียนยากจน (เฉพาะโรงเรียนรอบนอกเขตอำเภอเมืองยโสธร)
2009-07-21
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1)
2009-07-20
ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
2009-07-14
ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
2009-07-13
การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในรั้วชุมชน และรั้วโรงเรียน
2009-07-09
ประชาสัมพันธ์บทความ "จากใจครูเกษม...ถึงเพื่อนครู"
2009-07-04
การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2552
2009-07-04
โรงเรียนกลุ่มลุ่มแม่นำชี จัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ
2009-07-04
การรับเช็กช่วยชาติ
2009-07-04