ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

ขอให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2555ด่วนภายในวันที่ 16ธ.ค.54
       ประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด้วย สพฐ.สำรวจความต้องการจัดซื้อหนังสือเรียน 100% เป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป. 5 (ฉบับที่มีวางจำหน่ายอยู่แล้ว) ปีการศึกษา 2555 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ด้วยระบบออนไลน์ ส่ง ส่งรายงาน สพป.ภายในวันที่ 16 ธ.ค.54
Username: และ Password: ส่งให้ทาง E-Office
หนังสือนำส่ง ส่งให้ทาง E- Office
ส่วนรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ วิธีการกรอกให้ศึกษาในคู่มือ ที่อยู่ในเว็บไซต์ สพฐ. http//academic.obec.go.th/textbooksurvey
โรงเรียนใดไม่มีข้อมูลปรากฎใน สพฐ. จะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สงสัยสอบถาม ศน.อุษา นามเรืองศรี และ ศน.สง่า ไชยงาม

เสนอข่าวโดย ศน.อุษา นามเรืองศรี และ ศน.สง่า ไชยงาม  เมื่อ 2011-12-15

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th