ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

แจ้งรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูวิทย์ คณิตฯระดับประถมด้วยระบบทางไกล ETVหลักสูตรปีที่ 1ปี54
       เนื่องจากเป็นนโยบายของ สพฐ.ร่วมกับ สสวท.ในการพัฒนาครูกลุ่มระดับกลาง จากผลการประเมินสมรรถนะครูผู้สอนฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ สพป.ยส. 1 คัดเลือกครูวิทย์ คณิตฯ ระดับประถมจากเว็บไซต์ ของสสวท. คือ http://www.3.ipst.ac.th/ETV_Teacher2554.html
เข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ETV(ฉบับปรับปรุง)หลักสูตรปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 ตามศูนย์อบรมที่แจ้งมาพร้อมนี้
ขอให้โรงเรียนส่งครูที่มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบเข้ารับการอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ที่เป็นศุนย์อบรม โดยพร้อมเพรียงกัน

เสนอข่าวโดย ศน.อุษา นามเรืองศรี โทร.085-7772877  เมื่อ 2011-05-19

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th