ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบระบบทางไกล8 กลุ่มสาระม.1-6
       สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและ สพฐ.ส่งซีดี โครงการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบสื่อทางไกล 8 กลุ่มสาระ มาเพื่อเผยแพร่ให้ครูยืมเพื่อสำเนาไปสอนนักเรียนม.1-6 ได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือฯกลุ่มนิเทศฯ
ศน.อุษา นามเรืองศรี ผู้รับผิดชอบให้ยืม

เสนอข่าวโดย นางอุษา นามเรืองศรี ศน.สพป.ยส1  เมื่อ 2011-02-16

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th