ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.ยโสธร เขต1

ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษายโสธร จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
      ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษายโสธร จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แต่งตั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และเขต 2 เป็นศูนย์มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) ประจำเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 และเขต 2 เพื่อให้การดำเนินการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพควบคุม จึงได้จัดประชุมสัมมนาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์
จังหวัดยโสธร โดยมีเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 200 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ผู้บริหารหน่วยงานเครือข่าย อาสาสมัครครูบุคลากรทางการศึกษา (อสคบ.) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเครือข่าย เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพี่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมทั้งการตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ได้รับเกียรติจาก
นายณรงค์ฤทธิ์ มลิวัลย์ รองเลขาธิการคุรุสภา และนายทรงศักดิ์ ไพศาล ผู้อำนวยกลุ่มควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ร่วมบรรยายพิเศษ และเป็นวิทยากรในครั้งนี้

เสนอข่าวโดย ประยูร ใบบัว  เมื่อ 2010-11-16

 

Powered and Developed  By ลุงหงัด
www.yst1.go.th